/ !!! :
.

| VK

: ,

(+) 0  (-), , , , , , , , , , , , , i, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

! ! !