... ;)


... ;) ! :
   ... ;)


| VK
(+) 0  (-), , , , , , , , , , , , , i, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

! ! !